Tingimused | Leitud ja kaotatud

Tingimused

LostNf.com portaali kasutajatingimused, kohustused ja õigused.


1. Üldinfo

1.1 LostNf.com veebilehe kasutajatingimused kohanduvad käesolevale internetileheküljele ja alamlehekülgedel, mis kuuluvad Arkal OÜ'le.
1.2 Veebilehe kasutamisega nõustub kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Kui Kasutajatingimustes sätestatu läheb vastuollu konkreetsete teenuste tingimustega, kohaldatakse viimaseid.

2. Informatsioon lehel

2.1 LostNf.com teeb omaltpoolt kõik, et veebilehel kuvatav informatsioon oleks täpne ja täielik.
2.2 LostNf.com jätab omale kõik õigused ette teatamata kuulutuse eemaldamiseks, kui see on: vastuolus EV Põhiseadusega, sisaldab ebatäpset informatsiooni, ebatsensuurseid väljendeid, loomade väärkohtlemist, õhutab vaenu või sisaldab reklaami, mis võib LostNf.com mainet kahjustada.

3. Privaatsus

3.1 LostNf.com ei kogu ega edasta Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta.
3.2 LostNf.com ei avalikusta kasutaja andmeid kolmandatele isikutele v.a.  EV Põhiseaduses sätestatud juhtudel.

4. Autoriõigus

4.1 LostNf.com veebilehe sisu on kaitstud autoriõiguse seadusega. LostNf.com jätab endale kõik õigused veebilehtedele ja nende sisule, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti. Veebilehtede sisu paljundamine, levitamine või salvestamine täielikult või osaliselt ilma LostNf.com eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on eraldi loetletud eranditega lubatud.
4.2 Keelatud on tekstide ja piltide kasutamine ärilisel eesmärgil (ostu-müügi kuulutused) ilma LostNf kirjaliku loata.

Asjaõigusseadus

3. jaotis Leid


§ 98. Teatamiskohustus
(1) Isik, kes on kaotatud asja leidnud ja selle oma valdusse võtnud, peab sellest viivitamata teatama kaotajale või omanikule. Kui kaotaja või omanik on leidjale teadmata, on leidja kohustatud teatama leiust politseile, kui asja väärtus ületab 50 eurot.
(2) Asja leidmisel elamus, avalikus asutuses või transpordivahendis on asja leidnud isik kohustatud asja üle andma majaomanikule, üürnikule, vastava asutuse teenistujale, transpordivahendi juhile või politseile. Majaomanik, üürnik, asutus, transpordiorganisatsioon või politsei, kellele leitud asi üle anti, loetakse leidjaks.

§ 99. Leiu hoidmine ja müümine
(1) Leidja on kohustatud leitud asja hoidma selle säilimist tagaval viisil.
(2) Leidjal on õigus pärast avalikku teatamist müüa asi avalikul enampakkumisel, kui asja hoidmine on ülemääraselt kulukas või kui asi on kiiresti riknev või kui avalik asutus või politsei on asja hoidnud kuus kuud.
(3) Enampakkumisel saadud raha, millest on maha arvatud hoiu- ja müügikulud, asendab asja.

§ 100. Leiu omandamine
(1) Kui leidja on oma kohustused täitnud ja omanik ei ole selgunud ühe aasta jooksul, arvates leiust teatamisest, omandab leidja asja või seda asendava raha.
(2) Kui asja väärtus ei ületa 50 eurot, algab käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtaja kulgemine leiupäevast.
(3) Leiukoha kohalik omavalitsus omandab asja või seda asendava raha, kui politsei on leidu hoidnud ühe aasta jooksul, arvates asja valdusse võtmisest.
(4) Leidja ei omanda asja, kui ta rikub teatamiskohustust või varjab leidu.
(5) Leiu omandamisega lõpevad asja koormanud kolmanda isiku õigused.

§ 101. Leiutasu ja kulutuste hüvitamine
(1) Kui leidja ei ole asja veel omandanud, saab omanik asja või seda asendava raha tagasi, kui ta hüvitab vajalikud kulutused ja maksab leidjale leiutasu. Leiutasu määratakse leidja ja omaniku kokkuleppel. Vaidluse korral määrab leiutasu kohus, kuid mitte suuremas kui ühe kolmandiku ulatuses leiu väärtusest, millest on maha arvatud leidja poolt leiuga seoses tehtud vajalikud kulutused.
(11) Leiutasu ei saa nõuda, kui leidja rikub teatamiskohustust või kui ta leidu varjab.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud vajalikud kulutused on kulutused, mida leidja teeb leitud asja säilitamiseks, õigustatud isiku otsimiseks ja leitud asja müümiseks.
(3) Paragrahvi 98 2. lõikes nimetatud isikud leiutasu ei saa.

§ 1011. Leidja vastutus
Leidja vastutab oma kohustuste rikkumise eest üksnes tahtluse või raske hooletuse korral.
 

AS Eesti Liinirongid Elron tingimused ja nõuded

Rongidest leitud esemete käsitlemine
  • Klientide poolt rongidesse unustatud või kaotatud esemed, mis leitakse klienditeenindajate, teiste klientide, rongi koristajate või rongibrigaadide poolt, tuuakse AS Eesti Liinirongid ruumidesse Balti jaamas (Balti jaama). 
  • Kliendid saavad oma esemed kätte Balti jaamast igal päeval ajavahemikus kell 08.00-16.30.
  • Leitud esemeid hoitakse 60 kalendripäeva ja seejärel hävitatakse.
  • Ei säilitata leitud toiduaineid, ravimeid, ilmselt ohtlikke, määrivaid, tugevalt lõhnavaid esemeid, selliseid esemeid sisaldavaid või  arusaamatu sisuga pakke, kotte jms. Sellised esemed, pakid, kotid vms lastakse hävitada.
Leitud asjade kohta saate infot telefonil +372 646 4190


Olles registreerunud LostNf.com kasutajaks olete nõustunud kõikide ülaltoodud tingimuste ja seadustega.